Logo

Polityka Prywatności

„ALU-WIZ” Wojciechowscy Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku informuje, iż pozyskane wszelkie dane osobowe przetwarza stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej RODO.

 

I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „ALU-WIZ” Wojciechowscy Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku ul. Kartuskiej 565A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224460, zwana dalej „Administratorem”. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: oliwier@aluwiz.pl

 

II. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach zgodnych z prawem, a mianowicie:

 1. w celu zapytania o ofertę – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczonych przez Administratora usług - podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO,
 5. w celu archiwalnym i dowodowym – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 7. w celu administrowania stroną internetową – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

III. Posiada Pan/Pani prawo:

 1. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. przenoszenia danych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) w razie przetwarzania danych niezgodnie z prawem,
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres oliwier@aluwiz.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy, bądź na adres Administratora, tj. 80-298 Gdańsk, ul. Kartuska 565A.

 

IV. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych albo dokumentów wynikających z przepisów prawa. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 9 miesięcy od złożenia oferty, to Pana/Pani dane zostaną niezwłocznie usunięte.

 

V. Dostęp do danych osobowych uzyskają upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów.

 

VI. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, to jest do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowych.

 

VII. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

VIII. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Contact

alu-wiz wojciechowscy sp. j.

ul. Kartuska 565 A
80-298 Gdańsk

+48 58 349 56 82
+48 58 340 43 34

E-mail:
aluwiz@aluwiz.pl